členská schůze BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“ dne 20.12.2018

POZVÁNKA na jednání členské schůze

družstvo

BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“
se sídlem Olomouc – Lazce, U sportovní haly 542/3 , PSČ 779 00
IČ 60792639

a likvidátor družstva
svolávají
ČLENSKOU SCHŮZI

na den 20.12.2018 od 11.00 hodin konanou v notářské kanceláři JUDr. Vlasty Audyové v Olomouci, Horní náměstí 367/5, a to na žádost likvidátora a jedné třetiny členů družstva

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů členské schůze
3. Volba orgánů družstva
4. Zpráva o hospodaření a činnosti družstva v roce 2017 a letech předcházejících
5. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace družstva
6. Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a léta
předcházející
7. Přijetí za člena(y) družstva a informace o členské základně
8. Změna stanov – přijetí nových stanov, kterými se podřizuje družstvo zákonu č. 90/2012
zákona o obchodních korporacích (návrh stanov je přílohou této pozvánky)
9. Volba orgánů družstva
10. Odměňování orgánů družstva
11. Převody bytů do vlastnictví
12. Stanovení výše poplatku za úkony prováděné družstvem
11. Organizační a různé
12. Závěr

Prezentace členů družstva bude probíhat 20.12.2018 od 10.30 hodin v místě konání členské schůze. Členové družstva při prezenci předloží doklad totožnosti. Zmocněnec člena družstva se prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou členem družstva, který jej zmocnil s určením rozsahu zmocnění. Nezletilé členy zastupuje zákonný zástupce.

S ohledem na program schůze, pokud máte do budoucna zájem o převod svého bytu do vlastnictví a nechcete přijít o tuto možnost, dostavte se na tuto členskou schůzi.

V Olomouci dne 5.12.2018

BYT A SERVIS ND DRUŽSTVO OLOMOUC „v likvidaci“
Mgr. Ing. Petr Konečný, likvidátor, místopředseda družstva